HBAFs formål og fokusområde

Helle Bennetts Almennyttige Fond (HBAF) gjør en forskjell gjennom å støtte tiltak innen sentrale samfunnsområder.

Styret har valgt tre områder som gir prioritet i tildelingene:

Støtte til arbeid som bedrer situasjonen for (i) døende og deres pårørende, (ii) kronisk syke og deres pårørende og (iii) marginale grupper og deres pårørende for å hindre utenforskap og fremme integrering.

I tidsrommet 2022-25 ønsker styret å særlig yte støtte til tiltak som fokuserer på å unngå utenforskap, da særlig blant de yngre grupper.

HBAF skal støtte allmennyttige formål i og utenfor Norge, herunder gi støtte til institusjoner og prosjekter innen humanitært arbeid.

Fondet skal støtte organisasjoner som jobber for å bedre forholdene for alvorlig syke og døende, herunder hospicevirksomhet. HBAF skal også støtte deres pårørende som skal leve videre.

Det ytes også bistand til kronisk syke og funksjonsnedsatte, og til avlastning og tiltak for deres pårørende.

Det kan gis bidrag til integreringsarbeid for ulike grupper, og støtte til behandling og ettervern for rusmisbrukere.

Fondet kan også gi støtte til forskning og kultur som faller inn under overnevnte tema.

HBAF’s grunnlegger Guri Scotford ønsket at fondet skulle være organisk, slik at det kunne forandre seg med tiden og med menneskene. Hun ønsket at de menneskelige egenskapene og dømmekraften til de enkelte styremedlemmene skulle «bære» stiftelsen videre, og at styret skulle føle seg frie til å foreta om-prioriteringer innenfor de imperativer, rammer og begrensninger som ligger i formålsparagrafen. HBAF skal være med å støtte de aller svakeste, og styrets oppgave er å utarbeide gode langsiktige forvaltningsstrategier.