Styremøter – HBAF – 2019:

Neste styremøte vil bli avholdt: 5. november og 3. desember 2019.

Søknaden må være mottatt 10 dager før styremøtet avholdes.

Hele søknaden skal være elektronisk.
Hvem søker du for? Du kan søke på vegne av en organisasjon, gruppe, forening, stiftelse mm. Dersom du søker på vegne av f eks en beboergruppe i offentlig institusjon, må du oppgi kontonummer hos din arbeidsgiver. Søker du for en organisasjon, gir du dennes kontonummer.

I feltet ”Hva søknaden gjelder” må du beskrive hva det søkes om, formålet med tiltaket, hvorfor det er behov for det og hvem som står bak søknaden. Enkelte synes dette feltet har for lite plass til å fortelle ordentlig om prosjektet sitt – og en utfyllende beskrivelse kan da lastes opp som vedlegg til søknaden.

I feltet ”Økonomi” kan du gjengi i korte trekk hvorledes prosjektet er tenkt finansiert. Dersom det finnes et fullstendig budsjett, ønsker vi dette lastet opp som vedlegg sammen med forrige års regnskap og årsberetning for virksomheten/ organisasjonen.

Andre søknader: Oppgi andre kilder det søkes støtte til prosjektet fra. Du gir samtidig tillatelse til at HBAF kan ta kontakt med angjeldende legat/institusjon for eventuell koordinering av støtte. Dersom du/dere ikke ønsker at slik kontakt skal tas, må dette skrives inn her.

Feltet ”Annen relevant informasjon” er ment for opplysninger om for eksempel tidligere prosjekter, samarbeid/tilsagn om støtte fra offentlige institusjoner, tilskudd til likemannsarbeid m.m., kort sagt praktisk informasjon HBAF kunne ha interesse av i forbindelse med søknaden. I dette feltet oppgir du også hvem som er kontaktperson, for eksempel hos arbeidsgiver hvis det søkes på vegne av en institusjon – eller navn på andre i gruppen, dersom du søker på vegne av en gruppe men pengene utbetales til deg.

Lagring: Når du har fylt ut feltene og lastet opp vedlegg (enten ved å dra vedlegget til “boksen” eller ved å trykke på ”Select files”) lagres og sendes søknaden.

Send inn søknaden ved å trykke på  ”Send inn søknadsskjema”. Du kan ikke endre søknaden når den er sendt inn.

Svar: Du får beskjed på e-post 1-3 dager etter at du har sendt den inn.  Dette er en bekreftelse på at vedleggene og søknaden er i systemet. Det vil gå 1-2 uker etter styremøtet før du får en e-post når søknaden din er ferdig behandlet. Enkelte ganger blir søknader tatt ut av bunken for nærmere gjennomgåelse – i så fall får du egen melding om dette direkte fra Helle Bennetts Almennyttige Fond.

Søknadsfrister: HBAF har søknadsfrist 4-5 ganger per år – dette vil være i forhold til styremøtene. Når en søknad blir innvilget, forutsettes det at rapport innsendes når prosjektet er gjennomført – eventuelt ved årsslutt hvis prosjektet går over lengre tid.